________________________________________________________________________________________________
นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม


        เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน  ระบบบริหารคุณภาพ  และ  “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจผลิตเครื่องปรับอากาศ
จึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพ    โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ  ทำให้
ลูกค้ามีความพึงพอใจ  ปกป้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้  บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนี้   บริษัทฯ  จึงได้กำหนด นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการสื่อสารทั้ง
ภายในและ ภายนอกให้ทราบถึงทิศทางในการทำงานซึ่ง  จะทำให้เกิดความร่วมมือกัน  มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
"มุ่งมั่นส่งมอบสินค้าตรงเวลา  พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 
มีจิตสำนึกของความมีวินัย  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)
"ทำธุรกิจด้วยสำนึกจิตสาธารณะ  ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
มีพร้อมด้านความปลอดภัย  ทั้งวินัยและจริยธรรม"


           เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด. จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตรงเวลา
2. ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต ปกป้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ลดการร้องเรียนจากลูกค้า ลดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม    
    
ตลอดจนตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง          
4. มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถเพียงพอในการดำเนินงาน
    ในระบบการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
6. จัดหาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์        
7. กำหนดและบริหารสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์                 
8. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
9. ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง
10. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและเปิดโอกาสให้ตามความรู้ความสามารถ____________________________________________________________________________________________________
<< BACK