B.GRIMM Airconditioning

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาโครงการทวิภาคีชั้นปีที 3 สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บริษัทบี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา โครงการทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที 3 ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ทั้งหมด 11 คน จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ทั้งนี้ ระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Vocational Education System) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมัน และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นระบบที่ผลิตแรงงานที่มีความชำนาญในวิชาชีพสูง โดยบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกนักศึกษาสายอาชีพจากวิทยาลัยอาชีวะบริเวณใกล้เคียง เพื่อนำมาอบรมควบคู่ไปกับการทำงาน (On-the-Job Training) ในขณะที่นักศึกษายังคงศึกษาอยู่ในวิทยาลัยของตนเองด้วย