B.GRIMM Airconditioning

เกี่ยวกับเรา

นโยบายของเรา

นโยบายของเรา

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน “ระบบบริหารคุณภาพ” และ “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม” 
บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปกป้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักคือทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงที่สุด โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

“มุ่งมั่นส่งมอบสินค้าตรงเวลา
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มีจิตสำนึกของความมีวินัย
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

“มุ่งมั่นส่งมอบสินค้าตรงเวลา
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มีจิตสำนึกของความมีวินัย
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

“ทำธุรกิจด้วยสำนึกจิตสาธารณะ
ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
มีพร้อมด้านความปลอดภัย
ทั้งวินัยและจริยธรรม”

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

“ทำธุรกิจด้วยสำนึกจิตสาธารณะ
ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
มีพร้อมด้านความปลอดภัย
ทั้งวินัยและจริยธรรม”

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตรงเวลา
 • ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต ปกป้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ลดการร้องเรียนจากลูกค้า ตลอดจนตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถเพียงพอในการดำเนินงานในระบบการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • จัดหาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • กำหนดและบริหารสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตรงเวลา
 • ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต ปกป้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ลดการร้องเรียนจากลูกค้า ตลอดจนตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถเพียงพอในการดำเนินงานในระบบการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • จัดหาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • กำหนดและบริหารสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสำนักงานขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร: +66 (0)2 988 2391 ถึง 7 ต่อ.151

ติดต่อสำนักงานขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร: +66 (0)2 988 2391 ถึง 7 ต่อ.151